Jurslaskolan är en F-6-skola som ligger cirka en mil norr om Norrköping. Vår skola har en hälsoprofil vilket bland annat innebär att vi har en stark koppling till naturen.

Om Jurslaskolan

Elevkreation i sandlådan
Jurslaskolan ligger cirka en mil norr om Norrköping. På skolan arbetar ungefär 50 personer med cirka 350 barn. Undervisning bedrivs från förskoleklass till åk 6. Det finns också ett fritidshem och en öppen 10-12-årsverksamhet på skolan.

Vi är en kommunal enhet som aktivt samarbetar med de kommunala förskolor/skolor som finns i området. Som kommunal enhet har vi tillgång till psykolog, specialpedagog, kurator samt skolhälsovård. Vi har ett nära samarbete med socialtjänst och polis.

Vår skola har en utomhuspedagogisk profil vilket innebär att vi har en stark koppling till natur- och miljö med bland annat utomhuslektioner. Vår hälsoprofil innebär också att vi undviker sötsaker och godis. Vi arbetar mycket med idrott, friluftsliv och hälsa.

Ett av våra starka områden är arbetet kring EQ (emotionell intelligens), som finns schemalagt och förebyggande mobbingsarbete med ett aktivt trygghetsteam.

Vi har samarbete med lärarutbildningen på Campus Norrköping där vi är en av praktikskolorna för blivande lärare, förskollärare och fritidspedagoger.

Jurslaskolans mål
”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.” (Lgr-11, s. 7)

Vår övergripande målsättning är att eleven ska
·         känna trygghet och få en bra omsorg
·         bemötas utifrån sina förutsättningar
·         visa hänsyn och respektera varandra
·         ha ett gott självförtroende
·         känna arbetsro
·         känna arbetsglädje och ha lust och nyfikenhet att lära
·         utöva inflytande

I all vår verksamhet använder vi EQ (social/emotionell träning), bild, drama och lek som metoder för personlig utveckling och för att främja trygghet och glädje. Vi ser det också som ett arbetssätt för att förebygga kränkande behandling.

”Skolans mål är att varje elev
· kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter (Lgr11, s.12)


Hälsoprofil
Jurslaskolans hälsoprofil innebär att vi erbjuder eleverna många tillfällen till rörelse på olika sätt. Vi har ett rörelseprogram, röris, som uppskattas av eleverna. Massage och yoga är också tekniker som utövas. Och genom att vi även har en utomhuspedagogisk profil innebär det att vi också bedriver mycket undervisning utomhus vilket sammanlänkar de båda profilerna.

Vi undviker också i största mån sötsaker och godis.

Här under hittar du information från Norrköpings kommun om bland annat lunchen som serveras i skolan, näringsinnehåll och specialkost.

Miljö
På Jurslaskolan arbetar vi på olika sätt med att främja elevernas lärande om miljön. Eleverna källsorterar, städar regelbundet skolgården, vårdar och utnyttjar vår tomt, Skogstorp som ligger vid Lillsjöskogen samt arbetar regelbundet med hållbar utveckling och FairTrade.

Utomhuspedagogisk profil
Under de senaste åren har personal fått utbildning i utomhuspedagogik. Skolan har särskilda utrustningslådor. De innehåller material så att personal och elever till exempel kan baka eller laga mat vid utflykter. Tanken med utomhuspedagogik är att förlägga mer undervisning i olika ämnen utomhus i våra närmiljöer.Skogstorp

Skogstorp är en tomt vid skogen nära Lillsjön, som skolan fått och sköter om. Tomten är omgiven av en vacker gärdesgård som byggts av personal som tidigare arbetat på skolan. På tomten finns ett vindskydd, ett skydd för ved samt en grillplats. Till Skogstorp beger sig grupperna för olika pedagogiska ändamål.
Ungefär en gång om året hålls en röjningskväll med personal och frivilliga föräldrar för att hålla tomten fin. Allmänheten är hjärtligt välkomna att besöka Skogstorp på fritiden.